Partners    
 
 
 

 

Partners om Blekinges framtida hållbara transporter

Region Blekinge har gett Eco Pilots,  BTH och Det Naturliga Steget i uppdrag att leda arbetet med att utreda hur Blekinges hållbara framtida transportsystem bör se ut. Arbetet ingår i EU-projektet TransBaltic.

Projektet kommer bedrivas enligt den beprövade ABCD-metoden, där ledstjärnan är de fyra hållbarhetsprinciperna. Vi kommer med hjälp av en referensgrupp med företrädare från både offentlig sektor och näringsliv arbeta fram både scenario och förslag till transportsystem som tar oss mot en hållbar framtid. Till leverablerna hör också en handlingsplan om hur Blekinge bör gå vidare i sin strävan att uppfylla det hållbara transportscenariot.

Eco Pilots Sven Borén är huvudman och projektledare. BTH med professor Karl-Henrik Robért och professor Göran Broman har fokus på stöttning i den skriftliga rapporten. Senior Advisor Jonas Oldmark från Det Naturliga Steget kommer primärt vara mentor i ABCD-processen.

Jenny Rydquist på Region Blekinge som är uppdragsansvarig hoppas att projektet kommer staka ut framtiden så att vi genom hållbara transporter ska kunna bli en mer attraktiv region som uppfyller framtidens krav på hållbar utveckling.

Det föreslagna transportsystemet har fokus på Blekinges hamnar i Karlshamn och Karlskrona, då de är utpekade av EU som prioriterade noder i ett framtida transportnav kring Östersjön. Projektet kommer i sin analys också fokusera på framtida transportmönster, integration och sammanhang, miljö och klimat, regional utveckling med avseende på företagande och befolkning, samt markanvändning och fysisk planering.

Jenny hoppas att projektet leder till utökat samarbete med BTH och andra hållbarhetsaktörer i regionen. Resultatet kommer att presenteras på BTH:s hållbarhetskonferens i september, där publiken kommer kunna ge feedback på både föreslaget scenario och transportsystem. Det är viktigt att vi samlar experter och beslutsfattare som har stora intressen i transportsektorn och äntligen få en samsyn på våra framtida hållbara transporter.