Partners    

Utveckling av hållbara transporter 


Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer till hälften från transporter, vilket är den stora framtida utmaningen för att nå växthusgasneutralitet år 2050. Flertalet kommuner har idag satt upp det goda målet att fördubbla kollektivtrafiken till år 2020 eller 2030, men det blir bara en bit på vägen mot hållbara transporter.
 
--------- 
 
Resultatet av examensarbetet på 30 hp i magister-programmet Strategiskt ledarskap för hållbar utveckling på BTH och som gjordes tillsammans med Qing Gu och Stefan Alvemo, är den unika S-E-A-T modellen och verktyget som används för prioritering av rätt strategier och åtgärder.
 
Svaren på de frågor som ställs i prioriteringsskedet (D-steget i ABCD-metoden) ger antingen poäng (gentemot hållbarhetsprinciperna), är beskrivande så att de som besvarar frågorna ökar kunskaperna inom underkategorin, eller ger svar på om åtgärden kommer understödja de andra åtgärderna som blir prioriterade. Dessa frågor behöver ställas i ett forum med expertis och intressenter från olika kompetensområden. De kommer då ge en solid förankring som borgar för att den plan som sedan sjösätts för hållbara transporter är väl genomtänkt och förankrad med de viktigaste intressenterna.
 
 
---------
 
Eco Pilots har under mars 2011 startat upp den ideella regionala tankesmedjan om hållbara transporter, som i framtiden skall kunna vara ett bollplank i frågor om hållbara transporter. 

 
 
 

 
 
 
  
 Hur S-E-A-T modellen och verktyget matchar ABCD-metodiken.
 
 
 
S-E-A-T modellen med sina underkategorier som visar på viktiga aspekter inom planering för hållbara transporter.