Partners    

Hållbarhet!

 
Eco Pilots anser att i en hållbar framtid lever vi människor i balans med naturens resurser och med varandra. Synsättet är sprunget ur FN:s så kallade Bruntlandrapport och förtydligas av det Naturliga Steget och dess grundare Karl-Henrik Robèrt fyra systemvillkor, som är baserade på vetenskap och skapade i samråd med forskare.
 
I det hållbara samhället utsätts inte naturen* för systematisk...

(1) ...koncentrationsökning av ämnen från berggrunden                
 
(2) ...koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion  
 
(3) ...undanträngning med fysiska metoder                                     
 
(4) och i det samhället hindras inte människor systematiskt från att tillgodose sina behov (Max-Neef's nio grundläggande behov)                                                              
*Naturen omfattar området från berggrunden till atmosfärens yttersta skikt, där de livsuppehållande naturresurserna finns (ekosfären).
 
 

 

 
 

  

 

FSSD -> ABCD -> Action! 

 
Genom att gå igenom de olika stegen i ramverket för hållbar utveckling (FSSD), så säkras förverkligandet av de strategier och åtgärder som skapas för nutid och framtid. 
 
På systemnivån analyseras hur organisationen passar in i samhället, biosfären och planeten jorden. De fyra hållbarhetsprinciperna representerar succénivån och genom ABCD-metoden utveklas sedan strategier och åtgärder som tar er mot succé och vi identifierar de verktyg som kan hjälpa till på den resan.
  
ABCD-metodiken på strateginivån i ramverket för hållbar utveckling bygger på konceptet backcasting från en vision. Denna hållbara vision innehållande kärnvärden, kärnsyfte och strategiska mål, skapas efter att er organisation i (A) blivit upplyst om hållbarhet och vad det betyder för er organisation. I (B) görs analyser av organisationen beträffande processer, materialflöden och SWOT för att identifiera problemsituationer gentemot hållbarhetsprinciperna. Sedan skapas åtgärder och strategier (C) som tar er mot den hållbara visionen och slutligen prioriteras dessa (D) så att en plan på 10-15 huvudaktiviteter kan sjösättas. Prioriteringen görs genom att åtgärderna ska ge god ekonomisk avkastning, vara i rätt riktning mot ett hållbart samhälle enligt hållbarhetsprinciperna och om inte, så tillräckligt flexibla att kunna utvecklas till att bidra till en hållbar utveckling.
 
På verktygsnivån i FSSD finns ett flera verktyg att tillgripa för att aktiviteterna ska bli förverkligade. Vi kan bland annat tillämpa metoder för hållbar produktutveckling (MSPA), mall för hållbar produktutveckling (TSPD), strategisk livscykelanalys (SLCA) och rekomendera miljöcertifieringar.
 
 
I praktiken kan detta översättas på flera sätt. Filmen nedan beskriver hur dagens samhälle drivs av "slit och släng" beträffande elektronikprodukter och hur mycket bättre vi skulle kunna få det om vi som konsumenter istället prioriterade hållbara produkter.